Põhikiri

Mittetulundusühingu Vaba Isamaaline Kodanik põhikiri

Kinnitatud 17.08.2013 üldkoosoleku otsusega

1.     ÜLDSÄTTED

1.1.            Mittetulundusühing Vaba Isamaaline Kodanik (edaspidi: VIK) on asutatud 4.augustil 2011. aastal. VIK on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.2.            VIK-i eesmärk on toetada vastastikusel usaldusel põhineva eesti ühiskonna toimimist, järjepidevat arengut, eesti keele- ja kultuuri säilimist ning rahvuslik-konservatiivse maailmavaate edendamist. Eesmärgi saavutamiseks:

1.2.1.      selgitab avalikkusele oma ideid ja seisukohti;

1.2.2.      kaasab vabatahtlikke;

1.2.3.      pakub koolitusteenuseid maailmavaate tutvustamiseks;

1.2.4.      koostab ja annab välja trükiseid ja muid tutvustavaid materjale;

1.2.5.      teeb koostööd demokraatlike liikumistega Eestis;

1.2.6.      teeb koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega.

1.3.            VIK lähtub oma tegevuses headest tavadest ja kommetest ning eesmärkidest, mis toetavad ja kinnistavad Eesti Vabariigi sõltumatust ja iseseisvust.


2.     LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1.            VIK-i liige võib olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kodanik, kes on valmis aktiivselt osalema VIK-i eesmärkide elluviimisel vastavalt põhikirjale ja kodukorrale.

2.2.            Liikmekandidaadi kinnitab VIK-i liikmeks juhatus piirkonnaühenduse juhatuse ettepanekul. Juhatusel on õigus liikmekandidaati VIK-i liikmeks mitte kinnitada, kuid sel juhul tuleb otsust põhjendada.

2.3.            VIK-i liikmel on õigus saada igakülgset teavet VIK-i tegevuse kohta.

2.4.            Liikmemaksu tasumine on kohustuslik.

2.5.            Liige saab VIK-st lahkuda isikliku avalduse alusel. Juhatus võib liikme välja arvata aukohtu motiveeritud ettepanekul või liikmemaksu mittetasumise tõttu.

2.6.            VIK ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, sellele annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

 

3.     ÜLDKOOSOLEK

3.1.            VIK-i kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek. Liikmete volikirjaga esindamine ei ole lubatud.

3.2.            VIK-i üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

3.3.            Üldkoosolek:

3.3.1.      valib liikmete hulgast kaheks aastaks viis (5) juhatuse liiget ja kinnitab juhatusse iga piirkonnaühenduse ühe esindaja. Iga täiendava 150 liikme kohta saab piirkonnaühendus õiguse esitada juhatusse ühe lisaliikme;

3.3.2.      valib liikmete hulgast 5-liikmelise aukohtu kaheks aastaks;

3.3.3.      valib liikmete hulgast 3-liikmelise revisjonikomisjoni kaheks aastaks;

3.3.4.      kinnitab põhikirja;

3.3.5.      võtab vastu VIK-i programmi;

3.3.6.      kinnitab liikmemaksu suurused;

3.3.7.      kinnitab juhatuse aruande;

3.3.8.      kinnitab majandusaasta aruande;

3.3.9.      kinnitab aukohtu aruande;

3.3.10.  kinnitab revisjonikomisjoni aruande;

3.3.11.  kujundab poliitilisi seisukohti.

3.4.            Aukohtu, revisjonikomisjoni valimised toimuvad juhatuse valimisest järgneval kalendriaastal.

3.5.            Igal hääleõigusliku liikme häälte arv üldkoosolekul tuletatakse valemist: ruutjuur valitava kogu suurusest ümardatuna suurema täisarvuni.


4.     JUHATUS

4.1.            Juhatus juhib VIK-i tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

4.2.            Juhatusse kuuluvad üldkoosoleku poolt valitud liikmed ja kinnitatud piirkondade esindajad.

4.3.            Juhatuse liige ei saa olla valitud juhatusse rohkem kui kahel järjestikusel korral.

4.4.            Juhatuse liige ei saa olla samaaegselt aukohtu ja revisjonikomisjoni liige.

4.5.            Juhatus:

4.5.1.      valib juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe (edaspidi: Esimees) ja aseesimehe(d);

4.5.2.      korraldab VIK-i tegevust;

4.5.3.      korraldab VIK-i majanduslikku tegevust;

4.5.4.      moodustab VIK-i tegevuskava koostamiseks toimkonna;

4.5.5.      võtab vastu VIK-i eelarve;

4.5.6.      kontrollib tegevuskava täitmist;

4.5.7.      kinnitab kodukorra;

4.5.8.      kujundab ja edastab poliitilisi sõnumeid;

4.5.9.      moodustab vajadusel nõuandva kogu;

4.5.10.  koordineerib toimkondade ja piirkonnaühenduste omavahelisi tegevusi.

4.6.            Esimees:

4.6.1.      koordineerib ja juhib juhatuse tegevust;

4.6.2.      esindab ühingut läbirääkimistel teiste organisatsioonidega, kui juhatus ei ole otsustanud teisiti.

 

5.     PIIRKONNAÜHENDUS

5.1.            Piirkonnaühendus (edaspidi: Ühendus) on oma tegevuses autonoomne, kuid lähtub VIK-i põhikirjast ja kodukorrast.

5.2.            Ühenduse tegevuse, tema osakondade ja/või teiste allorganisatsioonide loomise ning tegevuse sätestab Ühenduse kodukord, mille on kinnitanud vastava ühenduse üldkoosolek. Ühenduse kodukord on kättesaadav VIK-i kodulehel.

5.3.            Esitab Ühenduse esindaja(d) VIK-i Juhatusse.

 

6.     AUKOHUS

6.1.            Aukohus juhindub oma tegevuses eetilistest põhimõtetest ja väärtustest.

6.2.            Aukohus tegeleb ühingus tekkivate eetiliste ja isikutevaheliste tüliküsimustega.

6.3.            Aukohus kinnitab aukohtu menetluskorra.

6.4.            Aukohtu liige ei saa olla juhatuse, piirkonnaühenduse juhatuse ja revisjonikomisjoni liige.

 

7.     REVISJONIKOMISJON

7.1.            Revisjonikomisjon tegeleb VIK-i finantskorra, põhikirja ja kodukorra järelvalvega. Rikkumisjuhtumid esitatakse menetlemiseks aukohtule.

7.2.            Revisjonikomisjon kinnitab revisjonikomisjoni menetluskorra;

7.3.            Revisjonikomisjoni liige ei saa olla juhatuse ja aukohtu liige.

 

8.     MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

8.1.            VIK võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

8.2.            VIK-i tegevus lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

8.3.            VIK-i tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.