Tallinna ühendus

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Tallinna piirkonnaühenduse juhatuse kodukord

Kodukord vastu võetud Tallinna piirkonnaühenduse juhatuse poolt 16.01.2013

 1. MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Tallinna piirkonnaühenduse (edaspidi Ühendus) igapäevast tegevust juhib Ühenduse juhatus (edaspidi Juhatus).
 2. Juhatus valitakse Ühenduse üldkoosolekul kaheks aastaks.
 3. Juhatuse suuruse määrab Ühenduse üldkoosolek, mis toimub Juhatuse valimiste vahelisel ajal. Juhatus valib oma liikmete seast esimehe ja kaks aseesimeest. Juhatuse esimees ja aseesimehed valitakse tähtajaga üks aasta.
 4. Juhatuse esimehe valimisel on igal Juhatuse liikmel 1 hääl ja Juhatuse aseesimehe valimisel 2 häält. Valituks osutuvad kaks kõige enam hääli saanud kandidaati. Vajadusel viiakse läbi täiendav voor võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel.
 5. Juhatuse töövorm on koosolek. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad rohkem kui pooled Juhatuse liikmetest, sealhulgas peab koosolekust osa võtma Juhatuse esimees või vähemalt üks aseesimeestest. Juhatuse koosolekul võib osaleda internetiühenduse olemasolul ka virtuaalselt (kasutades Skype’i või mõnda teist sarnast keskkonda).
 6. Juhatus võtab otsuseid vastu hääletades. Otsuse langetamiseks on vajalik lihthäälteenamus. Kui hääled jagunevad võrdselt, on otsustav Juhatuse esimehe hääl. Kui Juhatuse esimees ei osale hääletusel, on otsustav teda asendava aseesimehe hääl.
 7. Juhatuse esimees juhib Juhatuse tööd ning Juhatuse koosolekut. Esimehe puudumisel asendab teda koosolekul üks aseesimees. Juhatuse esimees määrab asendava aseesimehe enne koosolekut juhatuse meililisti vahendusel.
 8. Juhatuse koosoleku alguses valitakse koosoleku protokollija.
 9. Juhatuse koosoleku lõpus kinnitatakse uue koosoleku aeg ja koht. Uue koosoleku määramisel arvestatakse tavaga, et Juhatuse koosolekud toimuksid vähemalt kaks korda kuus.
 10. Juhatuse koosoleku protokollija saadab koosoleku protokolli teistele juhatuse liikmetele e-posti teel tutvumiseks hiljemalt ühe (1) nädala jooksul arvates koosoleku toimumisest. Juhatuse koosoleku protokoll kinnitatakse järgmisel Juhatuse koosolekul. Juhatuse koosoleku protokoll saadetakse pärast selle kinnitamist Ühenduse liikmetele e-posti teel (vik-tallinn@googlegroups.com), kui Juhatus ei otsusta teisiti.
 11. Juhatuse esimees teavitab järgmise Juhatuse koosoleku toimumise kohast, ajast ja päevakorrast Juhatuse liikmeid (vik-tln-juhatus@googlegroups.com) vähemalt üks (1) nädal ette. Ühenduse liikmeid (vik-tallinn@googlegroups.com) teavitab juhatuse esimees e-posti teel vähemalt üks (1) nädal ette.
 12. Heaks tavaks on see, et Juhatuse liige, kes ei saa osaleda Juhatuse koosolekul, teavitab sellest aegsasti teisi Juhatuse liikmeid e-posti teel (vik-tln-juhatus@googlegroups.com).
 13. Juhatuse koosolek on avatud kõigile Ühenduse liikmetele, kui Juhatus ei otsusta teisiti. Vajadusel kutsub Juhatus koosolekule külalisi nii Ühenduse ja/või MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik liikmete hulgast kui ka väljastpoolt MTÜ-d Vaba Isamaaline Kodanik. Juhatuse koosoleku külalistel on koosolekul sõnaõigus.
 14. Kiireloomulistes küsimustes võib Juhatus otsuseid vastu võtta koosolekuta, hääletades e-posti teel. Juhatuse esimees teatab, et tegemist on küsimusega, kus tuleb otsus teha e-hääletamise teel ning annab tähtaja, mille jooksul peavad juhatuse liikmed oma seisukohta väljendama. Sellise otsuse vastu võtmise poolt peab olema vähemalt Juhatuse liikmete arv miinus üks Juhatuse liige.
 15. Juhatus võib olulise tähtsusega küsimuste otsustamise anda Ühenduse üldkoosoleku pädevusse.
 16. Juhatus esindab Ühendust suhtluses teiste isikute ja organisatsioonidega.
 17. Juhatus menetleb nii Ühenduse liikmeksastumise kui ka lahkumisavaldusi, esitades vastavasisulised ettepanekud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatusele. Juhatus peab Ühenduse liikmete kohta arvestust.
 18. Laekunud liikmeavaldus menetletakse põhimõttel: võimalusel kohtutakse liikmekandidaadiga juhatuse koosolekul, millele järgneb liikmetaotluse menetlemine. Lahkumisavalduse korral võtab ühenduse esimees või aseesimees  liikmega ühendust ning selgitab välja lahkumise põhjused.
 19. Juhatus korraldab Ühenduse üldkoosoleku vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku toimumisest annab Juhatus teada vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne koosoleku toimumist.
 20. Juhatus koostab Ühenduse tegevuskava. Juhatus tutvustab Ühenduse tegevuskava MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatusele. Juhatus koostab Ühenduse arengukava ja esitab selle kinnitamiseks Ühenduse üldkoosolekule.
 21. Juhatus vastutab solidaarselt finantsotsuste eest, mis puudutavad ühenduse tegevusi.
 22. Juhatuse kodukorra kinnitab Juhatus oma otsusega. Juhatus võib igal ajal kodukorda muuta. Kodukorra kinnitamiseks ja muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 Juhatuse liikmete poolthääl. Juhul, kui Juhatuse kodukord on vastuolus Ühenduse üldkoosoleku otsustega, tuleb Juhatuse kodukorda vastavalt muuta.