Meie koda

Piirkonnaühenduste asjaajamiskord

Kinnitatud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatuse poolt 16.01.2013

 

I Asjaajamiskorra eesmärk

 1. Käesoleva asjaajamiskorra eesmärgiks on sätestada MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik (edaspidi: VIK) piirkonnaühenduste (edaspidi: ühendus) sisemine asjaajamine ja juhtimine.
 1. Ühendused lähtuvad oma tegevuses VIK´i põhikirjast ja asjaajamiskorrast. Sätestamata küsimustes peetakse nõu MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik (edaspidi: MTÜ) juhatusega.

 

II Piirkonnaühenduse asutamine

 1. Ühenduse võib moodustada nii maakonnapõhiselt kui mitut maakonda ühendavalt. Tallinna ja Tartu linn võivad moodustada omaette ühenduse.
 1. Ühenduse asutamise ettepaneku teevad vastava piirkonna elukohajärgsed liikmed MTÜ juhatusele.
 1. MTÜ juhatus kaalub ettepanekut ning annab otsustest teada ettepaneku tegijatele.
 1. MTÜ juhatus võib ise ühenduse kokku kutsuda kui volitada kokkukutsumise õiguse ettepaneku tegijatele. Üldkoosoleku teade edastatakse ühingu üldlisti (vabakoda@googlegroups.com).

 

III Piirkonnaühenduse juhtimisstruktuur

 1. Piirkonnaühenduse kõrgeimaks organiks on ühenduse üldkoosolek.
 1. Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse ühingu põhikirjast. Üldkoosoleku kutsub kokku piirkonna juhatus. Üldkoosoleku erakorralisena võivad kokku kutsuda ka piirkonna liikmed, kui taotlusega on ühinenud vähemalt 1/4 ühenduse liikmetest.
 1. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.
 1. Üldkoosolekul valitakse ühenduse juhatus ja määratakse selle volituste tähtaeg. Juhatuse suuruse määramise meetodi otsustab ühenduse juhatus ning viib läbi vastava protseduuri.
 1. Ühenduse üldkoosolek otsustab juhi valimise meetodi: kas juht valitakse üldkoosolekul või juhatuse liikmed valivad enda hulgast juhatuse esimehe ja soovi korral aseesimehe(d).
 1. Ühenduse juhatuse esimees korraldab juhatuse ning piirkonnaühenduse tööd. Juhatuse esimees on „vahemees“ ühenduse ja ühenduse juhatuse ning Mõttekojaga.

 

IV Piirkonnaühenduse tegevusvaldkonnad

 1. Ühendused on oma tegevustes autonoomsed.
 1. Ühenduse juhatus levitab MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik vaateid ning seisukohti läbi oma tegevuse (sh üritused, arvamuslood, jmt).
 1. Ühendus koondab ning edendab kohalike kodanike isemõtlemist ning aitab viia sõnumeid nii otsustajateni kui kaaskodanikele.
 1. Ühenduse juhatus peab liikmearvestust oma piirkonnas, esitades soovitusi uute liikmete kui ühingust väljaarvamise küsimustes. Ühingu juhatus kinnitab või lükkab tagasi ühenduse soovitused. Ühenduse liikmeskonda saab arvata liikmeid ainult ühenduse juhatuse nõusolekul.
 1. Ühenduses arutatud avaldused esitatakse MTÜ juhatusele viie tööpäeva jooksul.
 1. Ühendus võib moodustada vastavalt vajadustele väiksemaid allühendusi (nt linnaosapõhiselt, omavalitsuste põhiselt)
 1. Ühendus loob oma traditsioonid, identiteeti ja töise rutiini ise.
 1. Ühenduse juhatus koordineerib kohalike poliitikate loomist ning selles osalemist.

 

V Piirkonnaühenduse finantskorraldus

 1. Ühenduse juhatus lepib kokku MTÜ juhatusega finantskorralduslikud küsimused.
 1. Ühenduse juhatus räägib läbi ühenduse tegevusega seotud kulutused esitades kaks korda aastas juhatusele oma tegevusaruande ning eelarve.
 1. Ühenduse juhatusel on võimalik taotleda MTÜ juhatuselt arvelduskonto avamist.