Meie koda

MTÜ VABA ISAMAALINE KODANIK TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

 Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. Ühingul Vaba Isamaaline Kodanik on selge ja arusaadav missioon: on toetada vastastikusel usaldusel põhineva Eesti ühiskonna  toimimist, järjepidevat arengut, eesti keele- ja kultuuri säilimist ning rahvuslik-konservatiivse maailmavaate edendamist.
2. Vaba Isamaaline Kodanik väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Ühing Vaba Isamaaline Kodanik kaasab inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.
3. Vaba Isamaaline Kodanik kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid ja toetajaliikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.
4. Vaba Isamaaline Kodanik peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.
6. Vaba Isamaaline Kodanik, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. Vaba Isamaaline Kodanik ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. Ühing Vaba Isamaaline Kodanik, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.
9. Vaba Isamaaline Kodanik ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
10. Vaba Isamaaline Kodanik kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.
11. Vaba Isamaaline Kodanik nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
12. Vaba Isamaaline Kodanik annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
13. MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.
14. Vaba Isamaaline Kodanik avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus
15. Informatsioon MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
16. Vaba Isamaaline Kodanik suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
17. Vaba Isamaaline Kodanik on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
18. Vaba Isamaaline Kodanik on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
19. Vaba Isamaaline Kodanik ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
20. Vaba Isamaaline Kodanik peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
21. Vaba Isamaaline Kodanik austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
22. Ühing Vaba Isamaaline Kodanik tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
23. Vaba Isamaaline Kodanik ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

 

Aluseks on võetud Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal Tartus vastuvõetud dokument “Vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtted”.