Tallinna ühendus

Pöördumine tallinlaste poole

Vastu võetud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Tallinna piirkonnaühenduse üldkoosolekul 29.11.2012

Linnavõimu otsused ja suletus on tekitanud olukorra, kus aktiivsed linnakodanikud ja ühendused põrkuvad jäiga bürokraatiaga. Neid ei soovita kuulda võtta ning nad peavad võitlema oma piirkonna elanike huvide eest, selmet olla linnavalitsusele partneriks. Linnaosade halduskogude pädevus on kärbitud miinimumini, võim on koondunud üha väiksema otsustajate ringi kätte. Näiline kaasatus väsitab ja paneb inimesed käega lööma.

Peame vastama ausalt küsimusele, kelle või mille huvides linna valitsetakse – kas valitsejate endi ja nende rahastajate huvides või selleks, et tagada elanikele võimalikult meeldiv ja turvaline elukeskkond? Vaba Isamaaline Kodanik on seisukohal, et head elukeskkonda on võimalik luua vaid sisulises koostöös vabakonna esindajatega. Tallinn vajab nende inimeste kompetentsi, kes tunnevad kõige paremini oma piirkonna probleeme ning oskavad välja pakkuda ka lahendusi.

Eeskätt tahame näha paremaid lahendusi linna juhtimises ja planeerimises, otsustavalt tuleb parandada lastega perede võimalusi:

* Tallinn vajab avatumat, kaasavamat ja kodanikulähedasemat juhtimist. Võim on liiga tsentraliseeritud ja otsustamine inimestest kaugele viidud. Soovime anda senisest enam õigusi linnaosadele. Kodanike ja kodanikuühenduste kaasamine otsustusprotsessi peab olema sisuline.

* Tallinn vajab avatumat ja kaasaegsemat linnaplaneerimist. Üldplaneeringud peavad vaatama tulevikku, arvestama rahvastiku liikumisega ning tagama avalike teenuste kättesaadavuse (sh lasteaiad, koolid, mugav ja kiire ühistransport). Tallinn peab olema puhtam, rohelisem ja keskkonnasõbralikum linn. Planeeringumenetlus olgu avalik, avatud ja kaasav. Linn ja kohalik kogukond peavad tegema koostööd planeeringumenetluse kõige varasematest etappidest alates.

* Tallinn peab olema parem elupaik lastega peredele. Praegu on puudu lasteaiakohtadest, lasteaiad on kehvas seisus ning üle poole lasteaiaõpetajatest ei saa täiskoormusega töötada. Koolivõrk on ebaühtlane ning vajab korrastamist. Huviharidus vajab suuremat tähelepanu. Lastega seotud valdkonnad peavad olema linnaeelarve koostamisel prioriteediks.

Nende ideede elluviimiseks on Vaba Isamaaline Kodanik otsustanud osaleda kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas.

Vaba Isamaaline Kodanik kutsub asumiseltse, kodanikuühendusi ja aktiivseid linlasi kaasa rääkima pealinna programmi koostamisel. Ainult nii saame lahendada probleeme oma tänaval, asumis, linnaosas. Oleme väsinud õõnsast loosunglikkusest ja „tasuta“ asjade lubamisest, mida seni meile meie oma raha eest on pakutud.

Vaba Isamaaline Kodanik usub, et poliitika vajab uusi lahendusi ja värskeid ideid. Poliitika vajab ka uusi inimesi, kes tuletavad parteilastele meelde, et kohalikul tasandil tegeletakse kohalike probleemide lahendamisega kohalikke inimesi kaasates.