Asjaajamiskord

Mittetulundusühingu Vaba Isamaaline Kodanik asjaajamiskord

Kinnitatud 26.05.2012 üldkoosoleku otsusega

I    ASJAAJAMISKORRA EESMÄRK

 1.      Käesoleva asjaajamiskorra eesmärgiks on sätestada MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik (edaspidi: VIK) sisemine asjaajamine ja juhtimine.

2.      VIK´i liikmed lähtuvad VIK´i põhikirjast ja asjaajamiskorrast. Sätestamata küsimustes lähtutakse mittetulundusühingute seadusest, headest tavadest ja kommetest ning eesmärkidest, mis toetavad ja kinnistavad Eesti Vabariigi sõltumatust ja iseseisvust.

3.      VIK´i eesmärgiks on kodanike vabatahtliku tegevuse propageerimine ja rahvuslik-konservatiivse maailmavaate edendamine ja levitamine.

II  VIK´I JUHTIMISTRUKTUUR

Üldkoosolek

 4.      VIK´i kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik VIK´i liikmed.

5.      Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosoleku kutsub kokku VIK´i juhatus.

6.      VIK´i üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.

Mõttekoda

 7.      Mõttekoda on VIK´i üldkoosoleku järel kõrgeim organ, kellel on õigus kujundada ja väljendada VIK´i poliitilisi ning programmilisi seisukohti.

8.      Mõttekoda kooskõlastab VIK´i juhatusega tegevuskavad.

9.      Mõttekoja koosolekud on avalikud kõikidele VIK´i liikmetele, kui Mõttekoja 2/3 koosseisust ei otsusta teisiti. Mõttekoja töös osaleb VIK´i juhatus, kellel on sõnaõigus.

10.Mõttekoda valib enda hulgast kaheks aastaks esimehe ja vajadusel aseesimehe, kes kutsuvad Mõttekoja kokku vähemalt kord kuus.

Juhatus

11.VIK´i juhatus valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda kolm liiget.

12.VIK´i juhatuse liige ei saa olla samaaegselt Mõttekoja liige.

13.Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest.

14.Juhatus korraldab VIK´i toimimise, seisab VIK´i majandusliku heaolu eest, kontrollides, et VIK´i ja tema liikmeühenduste kulud oleksid tasakaalus VIK´i tuludega.

15.Juhatus otsustab uute liikmete vastuvõtmise ja liikmete väljaarvamise ning täidab teisi Mõttekoja poolt esitatud ülesandeid.

16.Lahendab vajadusel tekkinud erimeelsusi liikmete vahel.

17.Juhatuse eesmärgiks on mittetulundusühingute seaduses juhatusele ettenähtud kohustuste täitmine.

Revisjon

18.Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

Liikmeühendused

19.VIK´i liikmetel on õigus koonduda toimkondadesse/klubidesse ja teistesse töövormidesse (edaspidi: liikmeühendus) vastavalt oma äranägemisele.

20.Maakondliku liikmeühenduse registreerib VIK´i juhatus.

21.Teemavaldkondade toimkonnad registreerib VIK´i mõttekoda.

22.Iga liikmeühendus võib koostada oma tööst ülevaated, kus on välja toodud liikmeühenduse koosseis, tegutsemise eesmärgid, leitud lahendused ja tegevuskavad.

23.Iga liikmeühendus võib valida endi hulgast juhtkonna vastavalt VIK´is eksisteerivale heale tavale. Valimistulemustest teavitatakse VIK´i juhatust.

III    VALIMISED

24.Mõttekoja valimised kuulutab välja ja korraldab VIK´i juhatus.

25.Kandidaadid valimistele seatakse üles vähemalt kaks nädalat enne valimisi.

26.Valimistel on igal VIK´i liikmel niipalju hääli kui on valitava juhtorgani suuruse ruutjuur ümardades väikseima täisarvuni.

27.Hääletamisel kasutatakse võimalusel eelvalimiste vooru. Eelvalimised toimuvad vastavalt juhatuse poolt määratud korrale.

28.Juhatus võib eelvalimist korraldada elektrooniliselt või sidevahendi kaudu. Juhul kui eelvalimiste läbiviimise käigus saavad juhatuse liikmed teada liikmete eelistusi, siis see teadmine pole alus hääletustulemuste vaidlustamiseks.

29.Juhatus peab nende liikmete arvestust, kes on oma hääle eelvalimistel andnud. Eelvalimistel antud hääl ei ole hiljem muudetav. Üldkoosolekul saavad hääletada ainult need liikmed, kes ei osalenud eelvalimistel või kelle eelvalimistel saadetud hääl ei jõudnud õigeks ajaks kohale.

30.Mõttekoda ja teiste liikmeühenduste juhtkonnad lepivad valimiste korralduse omavahel kokku ning teavitavad sellest VIK´i liikmeid ja juhatust.

IV LIIKMETE VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

31.VIK´i liikmeks saab astuda omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanik.

32.VIK´i liikmeks astuda sooviv kodanik peab leidma vähemalt kahe VIK liikme soovitused. Soovitused on antud omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatult.

33.VIK´i liikmeks astumise avaldus esitatakse VIK´i juhatusele.

34.VIK´i juhatus võib keelduda uue liikmekandidaadi VIK´i vastuvõtmisest motiveeritud põhjusel.

35.Liige või toetajaliige saab VIK´ist välja astuda omakäelise või digitaalselt allkirjastatud avalduse alusel.

36.Väljaastumise avaldus tuleb esitada VIK´i juhatusele.

37.Liikme või toetajaliikme väljaarvamine jõustub juhatuse vastavasisulise otsuse vastuvõtmise hetkest.

38.VIK´i juhatusel on õigus liige VIK´ist välja arvata motiveeritud põhjusel.

V   LIIKMEMAKS

39.VIK´i liige on kohustatud maksma liikmemaksu.

40.VIK´i liikmemaksu suurus on 3 eurot kuus (36 eurot aastas),
(üli)õpilasele, töötule ja pensionärile 1 euro kuus (12 eurot aastas).

41.Liikmemaksu arvestus algab liikmeks vastuvõtmisele järgnevast kuust.

42.Liikmemaksu saab ette tasuda kuni üks aasta.

43.VIK´i liikmetel on võimalik esitada VIK´i juhatusele taotlus liikmemaksu alandamiseks või sellest vabastamiseks.

44.VIK võtab vastu annetusi nii liikmetelt kui ka teistelt toetajatelt.

45.VIK´i juhatus võib VIK´i liikme liikmemaksu tasumata jätmisel välja arvata.

46.VIK´i arvelduskonto rekvisiidid on: Mittetulundusühing Vaba Isamaaline Kodanik a/a Swedbank EE342200221053048254. Ülekande tegemisel lisada selgitus: maksja ees- ja perekonnanimi, isikukood, makse liik (liikmemaks, annetus).