Eesti Visioon

Eesti omavalitsuste olevik ja tulevik

Pöördumine

Meie, Vaba Isamaalise Kodaniku missioonikonverentsist osavõtjad kinnitame ühiselt, et Eesti avalik haldussüsteem vajab muutmist. Omavalitsused on kahekümne aasta jooksul üha kaotanud  kogukondlikku olemust ja võimekust kohalikku elu juhtida. Praeguse olukorra jätkumine süvendab korruptsiooniriske, sunderakonnastamist ja haldusvõimetust. Tulemuseks on ääremaastumine ja maapiirkondade tühjenemine. Me seisame vältimatu vajaduse ees taastada kohalike inimeste roll enda asjade üle otsustamisel.  

Omavalitsused on jäetud ilma stabiilsest tulubaasist ning kogu rahalise tegevusruumi on hakanud määrama  keskvõim. Samal ajale ei ole kohalikele omavalitsustele riigi poolt delegeeritud teenuste osutamine tagatud finantsvahenditega. Ametkonnad ja teised riigi keskasutused ei võta omavalitsusi ega nende  esindusorganisatsioone – omavalitsuste liite –võrdväärsete partneritena enam mitte üheski kohalikku elu puudutavas küsimuses. Kohalikelt inimestelt on sisuliselt ära võetud iseotsustamise õigus, kohalikud omavalitsused on jäetud võimuta.

Omavalitsused ja vabakonnad on tugeva kodanikuühiskonna arengu eelduseks. Seadusandlus ja keskvõimu regulatsioonid ei aita praegu kaasa tugevate omavalitsuste tekkele ja nende sidumisele kohaliku vabakondliku arenguga.

Oleme veendunud, et lahendused Eesti elu inimlikuks korraldamiseks pole leitavad erakondade poliitilistes tagatubades ega üksnes ametkondlike tegevuskavade raames. Riigi ja omavalitsuste halduskogemus on talletunud aastakümnete jooksul paljude omavalitsusjuhtide ja kohalike inimeste mällu. Oma maa pärast südant valutavate inimeste mõtted ja plaanid kohaliku elu edendamiseks on väärtused, mille põhjal saab kujundada Eesti riigi halduskorralduse jätkusuutlikuks ja inimväärseks.

Me oleme veendunud et:

• Eestimaa igas paigas peab olema tagatud inimväärne elukvaliteet. See on saavutatav vaid isetoimiva ja läbipaistva halduskorralduse tingimustes taastades omavalitsuste  õigused vastavalt Põhiseadusele.

• Eesti riigi valitsemismudel pole jagatav keskvõimuks ja kohalikuks võimuks, vaid on lähtuvalt Põhiseadusest ühtne. Riigielu jätkusuutliku korraldamise huvides peab vabastama omavalitsused keskvõimu allasutuse staatusest tagades igale KOV-ile vastavalt seadustele otsustus- ja finantsautonoomia.

• Kohalikud omavalitsused ja nende liidud peavad muutuma keskvõimule võrdseks partneriks muuhulgas Eesti riigieelarve läbirääkimistel.

 Meie leiame et:

Eesti halduskorraldus vajab muudatusi, mis hõlmaksid riigi toimimist kõikidel tasanditel. Regionaalarengu  kavandamine ja teostamine peab toimuma omavalitsuste, ministeeriumide, ametite ja kodanikuühiskonna koostöös.   

Kutsume Riigikogu, Vabariigi Valitsust ja kõiki poliitilisi jõude sisulisele arutelule Eesti regionaalse arengu ja kohalike omavalitsuste teemadel. Kaasakem ühisesse arutellu kõik ühendused ja isikud, kellel on huvi kaasa rääkida. Ainult nii saame luua tegevuskava, mis vastab meie riigi arengu pikaajalistele huvidele ja tagab Eestimaa inimestele väärika tuleviku.  

 

27.septembril 2012 missioonikonverentsil Paides “Milliseid omavalitsusi on Eestile vaja?”